கச்சதீவும் நமதே கீழை கடலும் நமதே!
தமிழர் பகை தூண்டும் மஹாவம்சம் என்னும் பொய்மை! | யார் இந்த சிங்களவன் ? | Seethaiyin maindhan

Comments are closed.