கச்சதீவும் நமதே கீழை கடலும் நமதே!
மறைக்கப்படும் தமிழன் அழகக்கோன்

Comments are closed.