கச்சதீவும் நமதே கீழை கடலும் நமதே!
Archive for August, 2021

10% Reservation for Vanniyar will go in vain


தமிழர் பகை தூண்டும் மஹாவம்சம் என்னும் பொய்மை! | யார் இந்த சிங்களவன் ? | Seethaiyin maindhan


Buddha’s hidden side revealed by Dr. Ambedkar


மறைக்கப்படும் தமிழன் அழகக்கோன்